log in

Přijaté zprávy

Dosud nemáte žádnou přijatou zprávu!

Odeslané zprávy

Dosud nemáte žádnou odeslanou zprávu!

Upozornění

Žádné upozornění!

Uživatelská příručka

Tato zkrácená uživatelská příručka je určena běžnému uživateli Databáze benediktinských klášterů a její mapové nadstavby. Víceúrovňový uživatelský systém vkládání a schvalování dat je popsán v technickém manuálu (bod V.).

I. Úvod

I. a) Zadání a provedení

Webová aplikace prezentuje dva dílčí výstupy projektu NAKI Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300 (DF11P01OVV007). Autorem výstupů jsou pracovníci Centra medievistických studií Filozofického ústavu Akademie věd České republiky a diplomant Katedry mapování a kartografie (dnes Katedra Geomatiky) Stavební fakulty Českého učení technického v Praze. Podle zadání výstupy tvoří dvě specializované mapy s odborným obsahem fungující v geografickém informačním systému (GIS), které zachycují benediktinské lokality a jejich vztahy do roku 1300 v českých zemích a ve střední Evropě. Základem je webová aplikace napsaná v jazyce PHP s využitím Zend Framework a architektury Model-View-Controller a databáze MySQL. Dále je použito javascriptové knihovny JQuery a mnoha plug-inů. Aplikace vznikala unikátně pro výše uvedený projekt. Mapová nadstavba využívá Google Maps Java Script Application Programming Interface verze 3.

I. b) Základní pojmy

Předkládané výstupy lze rozdělit do dvou úrovní. Základem je relační databáze fungující jako internetová encyklopedie a obsahující textové i obrazové informace. Nadstavbou je mapová aplikace, která zobrazuje databázové záznamy a souvislosti v geografických souřadnicích. Mapová zobrazení čerpají informace z databáze.
Dvě specializované mapy s odborným obsahem v GIS uvedené v zadání jsou zobrazovány vždy dohromady. Oddělené výstupy by neměly smysl pro samotnou povahu zpracovávaných dat – provázání českých a středoevropských lokalit je organické a specifičnost středověkých pramenů mnohdy neposkytuje jasné geografické zařazení či ohraničení. Zpracování hesel pro území českých zemí a střední Evropy se přesto liší co do rozsahu a podrobností. České, moravské a slezské lokace zahrnují nejen kláštery, ale také proboštství a inkorporované fary včetně jejich detailních stavebních dějin. Regiony střední Evropy jsou naopak zpracovány na úrovni klášterů a většinou bez dependencí.

I. c) Typ a rozsah dat

Základním typem hesla jsou lokality. Vznikaly jako první a tvoří kostru, ze které se dále větví hesla osobností a artefaktů.

1. Lokality

Databáze a mapy obsahují benediktinské kláštery, proboštství, inkorporované nebo patronátní fary. Dále zahrnují instituce jiných řádů, pokud jsou v přímé souvislosti s výše uvedenými (např. původně benediktinský klášter byl reformován na cisterciácký). V závislosti na umístění řeholních institucí jsou uvedena biskupství a arcibiskupství. Podle zadání pokrývají data dva regiony – historické české země a střední Evropu (kromě českých zemí také Polsko, Uhry, Rakousko, Bavorsko a Sasko). Primární pro uvedení v databázi byla vždy relevance k vývoji ve střední Evropě. Ve skutečnosti – z důvodu větvení filiačních vazeb, pohybu kleriků, textů i uměleckých předmětů, příbuzenských vztahů fundátorů apod. – se data řetězí daleko za hranice uvedených regionů.

2. Osobnosti

Hesla osobností obsahují především představené (většinou opati), mnichy, biskupy a členy panovnických dynastií či šlechtice.

3. Artefakty

Pod tímto pojmem se skrývají dodatečná hesla z oblasti kunsthistorie, archeologie, hudební vědy, literární historie, kodikologie, diplomatiky, sfragistiky apod.

II. Architektura databáze

Databáze třídí informace z pramenů podle jistých principů a proto je třeba již celý systém chápat jako interpretaci pramenů. Znalost vnitřní logiky databáze je nutná pro úspěšnou práci s aplikací. Rozsah jednotlivých hesel je omezen pramennou základnou.

II. a) Lokality

Lokality tvoří páteř celé databáze a východisko pro tvorbu dalších dvou základních typů hesel. Názvy lokalit jsou udávány primárně v češtině, následují různé verze českého jména a verze v dalších jazycích včetně latiny. Základním typem lokality je klášter a od něj odvozené instituce (proboštství, inkorporované nebo patronátní fary). Za lokalitu je považována instituce z právního hlediska s přihlédnutím k její kontinuitě, např. Želiv v databázi tvoří dvě různá hesla – jako benediktinský a jako premonstrátský klášter. Obdobně středověký Břevnovský klášter (klášter) a dnešní Opatství benediktinů sv. Vojtěcha a Markéty v Břevnově (sbírková instituce) jsou různá hesla. Další kategorizací je pro lokality funkčnost (zničený, zrušený, funkční) a typ (ženský, mužský, neznámo). Následují dvě základní data – první zmínka (doložení v pramenech) a založení (údaj obecně přijímaný mezi badateli). Pokud je znám pramen dokumentující založení, není kategorie první zmínka vyplněna. Datace vzniku instituce, stejně jako všechny další datace v databázi, může být uvedena jako konkrétní rok, nebo časový interval. Další kategorie obsahují zasvěcení kláštera – hlavní chrám i patrocinia „vedlejší“. K lokalitě se vážou také hesla osobností ve formě představených (v chronologické posloupnosti) a fundátorů. Speciálně jsou navázány další lokality díky filiačním vazbám – dceřiné a mateřské kláštery. Následují textová pole s historií instituce, ta využívají hypertext a poznámky pod čarou. Použité prameny a literatura jsou zachyceny v dalších dvou textových polích. Záznamy jsou ukončeny výčtem všech hesel, která s vybraným heslem souvisí (odůvodnění zaznamenáno v textové části), případnými odkazy na relevantní internetové stránky a připojenými soubory (obrázky či PDF). Poslední je pak umístění lokality na mapě.

Pozor, ne všechny výše uvedené části hesla musí být vyplněny. Rozsah informací je limitován prameny a souvislostí k střední Evropě do roku 1300.

II. b) Osobnosti

Hesla osobností jsou zdaleka nejpočetnější (přes 2000 osob). Obsahují identické kategorie jako hesla lokalit. Navíc jsou data narození a úmrtí a původ osobnosti, kde je uvedeno místo, nebo země. Specifickým typem osobnosti je představený a biskup. Ti jsou zpravidla přiřazeni k příslušné lokalitě do chronologicky řazeného seznamu.

II. c) Artefakty

Struktura hesel typu artefakt je v podstatě totožná s již uvedenými. Navíc je zde uvedeno dnešní sbírkové uložení, které odkazuje na heslo sbírkové instituce (lokalita).

III. Mapy

Z databáze je možný dvojí přístup k mapové nadstavbě. První vede záložkou v hlavním menu, druhý z detailu jednotlivých hesel. Obě zobrazení umožňují využití funkce Google Maps: přibližování a oddalování, přepínání mezi typy mapových podkladů a využití funkce Street view, kdy si uživatel může lokalitu prohlédnout přímo z ulice a „projít“ se kolem ní (také v tomto 3D zobrazení se lokalita ukazuje jako značka příslušné barvy).

V případě zobrazení většího množství lokalit je třeba počítat s pomalejší odezvou.

III. a) Mapa klášterů

Mapa klášterů se zobrazuje jako součást stránky v kapitole hlavního menu nazvané Mapa. Zobrazeny jsou veškeré lokality a uživatel si může přepínat mezi různými typy. Kliknutím na jednotlivé značky v mapě lze přejít na detailní náhled hesla lokality. Ikony jednotlivých lokalit se mohou překrývat – záleží na nastavení měřítka mapy a vzdálenosti lokalit.

III. b) Vztahy v mapě

Před textovou částí v detailu každého z hesel je vložen odkaz zobrazit vztahy v mapě, který vykreslí souvislosti konkrétního hesla geograficky. Uživatel se také dostane na celostránkovou mapu s dalšími funkcemi.

Primárně jsou zobrazeny vztahy k heslu, odkud byla mapa otevřená. V případě lokalit se zobrazují filiační vztahy – přímé vazby dceřiné jsou znázorněny širokou červenou linkou, přímé vazby mateřské širokou zelenou linkou. Filiační vazby mateřských a dceřiných klášterů dané lokality (čili filiace v dalším stupni) jsou vyznačeny tenkými čarami stejných barev. Lokality uvedené v heslu jako související jsou spojeny šedou linkou. V tomto zobrazení je důležité menu umístěné vpravo nahoře. Při prvním zobrazení je primárně otevřen oddíl vztahy, kde lze vypnout filiační vazby v dalším stupni a uživatel zde nalezne legendu k jednotlivým značkám. Kliknutím na mapa všech lokalit lze zobrazit veškerá hesla lokalit v databázi – kláštery, proboštství, inkorporované nebo patronátní fary, biskupství, instituce jiných řádů a sbírkové instituce. Odkazem zobrazit původní mapu se uživatel vrátí na původní relace vybraného hesla. V prvním oddíle nazvaném kategorie si lze k daným vztahům zobrazit libovolné další lokality. V druhém oddíle vyhledávání podle roku lze výběr omezit časově podle první zmínky, založení či konkrétním datem. Třetí oddíl filtr geografický omezuje vybrané lokality na zvolené země. V zobrazení lze u jednotlivých lokalit zobrazit popisy. Oddíl legenda vysvětluje barvy značek lokalit. Poslední rubrika statistiky uvádí počet zobrazených lokalit.

Při „rozkliknutí“ jednotlivých lokalit na mapě uživatel zobrazí základní informace o instituci, titulní foto a může si nastavit polohu zobrazení popisku (vhodné pro zobrazení více lokalit v jednom regionu). Odtud je také možné se dostat na detail hesla lokality.

Analogické je zobrazení vztahů pro hesla osobností a artefaktů. Zobrazeny jsou samozřejmě opět lokality. U osobností mají speciální ikonu instituce, kde byla osoba představeným nebo fundátorem, u artefaktů zase sbírková instituce. Související lokality jsou opět vykresleny šedě.

IV. Vyhledávání

V databázi je možné hledat rychlým odkazem, který je neustále přítomný v pravém sloupci stránky nebo ve specializovaném oddíle Hledat. Druhá možnost nabízí filtrovat lokality, osobnosti i artefakty podle všech kategorií, které jsou uvedeny v bodech I. a II. Čtvrtou možností je fulltextové vyhledávání, které umožňuje najít zadaný řetězec ve všech textech databáze a zobrazí procentuální správnost výsledku u jednotlivých hesel.

V. Technický manuál

Podrobný technický manuál obsahující explikaci volby technologické realizace (webové databáze i mapové nadstavby), popis informačního systému z hlediska běžného návštěvníka, registrovaného uživatele, administrátora i hlavního administrátora a implementaci databáze jako webové aplikace a mapové části aplikace jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.